176

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20.1.2016

30.12.2015 25.1.2016
175

 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy

28.12.2015  18.1.2016
174 

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 14.12.2015

21.12.2015   3.3.2016
173

Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice u Karviné

17.12.2015 25.1.2016
172

Výzva k předkládání cenových nabídek "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2016"

16.12.2015 6.1.2016
171

Výzva k předkládání cenových nabídek "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné" v roce 2016

16.12.2015 6.1.2016
170

Oznámení - informace o podaném návrhu o nahrazení změny územního rozhodnutí o umístění stavby "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa" veřejnoprávní smlouvou.

14.12.2015 28.12.2015
169

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání, povinní Miroslav a Jana Klímovi

11.12.2015 18.1.2016
168

Usnesení - nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba, povinná Ferková Monika

11.12.2015 25.1.2016
167

Usnesení- nařízení opakovaného dražebního jednání- elektronická dražba, povinná Ferková Monika

11.12.2015 25.1.2016
166

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", změna umístění vedlejších řádů

9.12.2015 28.12.2015
165

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", umístění stavby retenční nádrže

9.12.2015 28.12.2015
164

Oznámení - informace o podaném návrhu pro změnu stavby veřejnoprávní smlouvou pod názvem "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa", nové umístění stavby výtlaku V4

9.12.2015 28.12.2015 
163 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v části budovy č.p. 369, k. ú. Petrovice u Karviné 8.12.2015 28.12.2015
162 Pozvání na 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konané dne 14.12.2015 4.12.2015 16.12.2015
161 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2016 30.11.2015 01.02.2016 
160 Rozhodnutí, Změna územního rozhodnutí, Povolení změny stavby před jejím dokončením 26.11.2015 17.12.2015
159 Oznámení - Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa (změna souboru staveb) 25.11.2015 16.12.2015
158

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

25.11.2015 01.02.2016
157

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

24.11.2015 16.12.2015
156

Návrh rozpočtu na rok 2016, Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016-2019

24.11.2015 16.12.2015
155

Obec Petrovice zveřejňuje záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace

23.11.2015 16.12.2015
154

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, koaného dne 16.11.2015

20.11.2015 16.12.2015
153

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednávání návrhu územního plánu Petrovice u Karviné - návrhu obecné povahy

18.11.2015 18.1.2016
152

Dražební vyhláška o nařízení dražby movité věci - M.Lukáč, J. Lukáčová

18.11.2015 18.1.2016
151

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015

11.11.2015 18.1.2016
150

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

11.11.2015 8.12.2015
149

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.12.2015

Dne 27.11.2015 ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Děčín, zrušil plánované přerušení dodávky elektřiny dne 1.12.2015

11.11.2015 2.12.2015
148

Záměr projnájmu pozemku par. č. 843, 844/3, 844/2, 839, 844/1,

840, 845/1, 841, 842, k.ú. Petrovice u Karviné  

10.11.2015 30.11.2015
147

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Pulková, nar. 1997

10.11.2015 30.11.2015
146

Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konané dne 16. 11. 2015

6.11.2015 20.11.2015
145

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, povinný Jaroslav Gorgol, nar. 1968

5.11.2015 8.12.2015
144

Rozpočet SMOOK na rok 2016

5.11.2015 30.11.2015
143

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Pulková, nar. 1997

26.10.2015 30.11.2015
142

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

23.10.2015  20.11.2015
141

Záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo

23.10.2015 20.11.2015 
140

Oznámení o spojení územního a vodoprávního řízení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA , povolení změny stavby splaškové kanalizace "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa"

21.10.2015 10.11.2015
139 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC, st. org. 21.10.2015 18.1.2016
138 Oznámení záměru prodat malotraktor 16.10.2015 3.11.2015
137 Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí 16.10.2015 3.11.2015
136 Oznánení o přerušení dodávky elektřiny 16.10.2015 3.11.2015
135 Oznámení o záměru prodeje pozemkové parcely č. 785/2, k.ú. Závada nad Olší 6.10.2015 3.11.2015
134 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka, Anna Pulková, nar. 01.05.1997 6.10.2015 3.11.2015
133 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení, Anna Pulková, nar. 01.05.1997 6.10.2015 3.11.2015 
132 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 2.10.2015 3.11.2015-
131 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody dle zákona č. 274/2001 Sb., §9, odst.6 2.10.2015 15.10.2015
130 Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 21. 9. 2015 24.9.2015 20.112015
129

Zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné vč. příloh 1 + 2 k Zásadám - žádost o dotaci a vyúčtování

24.9.2015 15.10.2015
128 Veřejná zakázka 5/2015 - Zimní údržba komunikací v obci Petrovice u Karviné v období 2015-2016 22.9.2015 15.10.2015
127 Opatření obecné povahy. Veřejná vyhláška - zrušení odběru povrchové vody 15.9.2015 20.10.2015
126 ČEZ - upozorněné k odstranění a okleštění stromví a jiných porostů 15.9.2015 20.11.2015
125 Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané dne 21. září 2015 11.9.2015  23.9.2015
124 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989) 11.9.2015 15.10.2015
123 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 18. 9. 2015 v době od 9,00 do 11,00 hodin 8.9.2015 24.9.2015
122 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci 26.8.2015 3.11.2015
121 Rozhodnutí, Územní rozhodnutí, Veřejná vyhláška - ČEZ 26.8.2015 11.9.2015
120

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 15. 9. 2015 v místě vyvěšení

Dne 3.9.2015 ZRUŠIL ČEZ, Distribuce, a.s. plánované přerušení dodávky el. dne 15. 9. 2015.

26.8.2015 3.9.2015
119 Veřejná zakázka 4/2015 - Zimní údržba komunikací 2015 - 2016 - zadání. Příloha č. 1 - návrh smlouvy 25.8.2015 15.9.2015
118 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifik. vlastníky -příloha 19.8.2015 22.1.2016
117 Exekuční příkaz 19.8.2015 7.4.2015
116 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989) 18.8.2015

3.9.2015

115 Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce - PRIOR 17.8.2015  15.9.2015
114 Dražební vyhláška o nařízení dražební vyhlášky - M. Lukáč a J. Lukáčová 17.8.2015 10.11.2015
113 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 14.8.2015 2.9.2015
112 Magistrát města Karviné z a k a z u j e odběr povrchové vody ze všech vodních toků a všech vodních nádrží na vodních tocích na území statutárního města Karviná a obcí Petrovice u Karviné, Dětmarovice a Stonava s účinnosti od středy 12. srpna 2015 do odvolání. 12.8.2015   15.9.2015
111 Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas (roč. 1989) 7.8.2015 26.8.2015
110 Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 5.8.2015 25.9.2015
109 Nabídka pozemků k pronájmu - Prstná, Petrovice 5.8.2015 10.11.2015
108 Dražební vyhláška, Vyhlášení dobrovolné dražby - PRIOR 4.8.2015 15.9.2015
107 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukončí 31. srpna provoz pokladen na "neokresních" pracovištích 30.7.2015 2.9.2015
106 Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bedřich Kotas - ustanovení opatrovníka 22.7.2015 10.8.2015
105 Dražební vyhláška - Prodej rodinného domu v obci Petrovice u Karviné 21.7.2015 21.9.2015
104 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Městská policie Ostrava - strážník 21.7.2015 10.8.2015
103 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - proti povinnému Miroslavu Klímovi (roč. 1957) a Janě Klímové (roč. 1975) 21.7.2015 31.8.2015
102 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 14 územního plánu obce Karviné formou opatření obecné povahy 17.7.2015

18.8.2015

101 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 369 v Petrovicích u Karviné 16.7.2015 3.8.2015
100 Usnesení. Pověření Magistrátu města Karviné k projednání a rozhodnutí  o umístění vodního díla - kanalizace "Petrovice u Karviné - KANALIZACE I. etapa" 15.7.2015 3.8.2015
99 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 11. - 12. 8. 2015 v Prstné 15.7.2015 14.8.2015
98 Navýšení výroby lakovaných trubek v AcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.a 14.7.2015 30.7.2015
97 Exekuční příkaz proti povinnému  Stanislavu Bojčukovi (roč. 1961) 14.7.2015 30.7.2015 
96

Oznámení v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění záměr prodat: část pozemkové parc. č. 627, výměry 90 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Závada nad Olší

10.7.2015 27.7.2015
95

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek

- příloha 1 - návrh opatření obecné povahy

- příloha 2 - program zlepšování kvality ovzduší

9.7.2015 10.8.2015
94 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 29. 6. 2015 7.7.2015 24.9.2015
93 Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce zaměstnance - ekonom a účetní obce 3.7.2015 20.7.2015
92 Veřejná vyhláška. Návrh opatření obecné povahy. 2.7.2015 20.7.2015
91 Oznámení zahájení územního řízení – ČEZ Distribuce a.s. 29.6.2015 20.7.2015
90 19.6.2015 2.7.2015
89 17.6.2015 3.7.2015
88 15.6.2015 15.7.2015
87 11.6.2015 30.6.2015
86 11.6.2015 30.6.2015
85 11.6.2015 30.6.2015
84 11.6.2015 11.9.2015

83

9.6.2015 30.6.2015

82

9.6.2015 27.7.2015

81

9.6.2015 27.7.2015

80

 
9.6.2015 9.9.2015

79

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jan Kiszka (1993) 3.6.2015 19.6.2015

78

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jolana Kiszková (1967) 3.6.2015 19.6.2015

77

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Andrea Žylová (1975) 3.6.2015 19.6.2015

76

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Rafael Dal (1978) 3.6.2015 19.6.2015

75

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Lubomír Luknár (1982) 3.6.2015 19.6.2015

74

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Jiří Duszek (1989) 3.6.2015 19.6.2015

73

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Platební výměr č. 1 - Monika Kaniová (1974)  3.6.2015 19.6.2015

72

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Magda Musilová (1979) 3.6.2015 19.6.2015

71

Dražební vyhláška - PRIOR 1.6.2015 2.7.2015

70

Dodatečné informace 4 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 28.5.2015 2.6.2015

69

Oznámení o provádění pravidelných odečtů v termínech: od 1. 6.  do 30. 6. 2015 a následně od cca 15. 7. do 31. 7. 2015 28.5.2015 3.8.2015

68

Dodatečné informace č. 3 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 21.5.2015 2.6.2015

67

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - M.Chudý (roč. 1974) 21.5.2015 30.6.2015

66

Nařízení statní veterinární správy mimořádná veterinární opatření 21.5.2015 6.5.2016

65

Dodatečné informace č. 2 k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 20.5.2015 2.6.2015

64

Dodatečné informace k VZ č. 3/2015 - Projektová dokumentace-Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné 18.5.2015 2.6.2015

63

15.5.2015 20.8.2015

62

14.5.2015 2.6.2015

61

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu 14.5.2015 2.6.2015

60

 
13.5.2015 2.6.2015

59

 
 
12.5.2015 23.6.2015 

58

Veřejná vyhláška. Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci. Opatření obecní povahy. 12.5.2015 28.5.2015

57

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 3., 10., 19. 6. 2015 v době od 7:00 do 18:30 hodin

Upravená mapa vypínání ! (email 15.5.2015)

12.5.2015 20.6.2015 

56

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 1., 9., 17. 6. 2015 v době od 7:00 do 18:30 hodin 11.5.2015 19.6.2015

55

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979) 11.5.2015 28.5.2015

54

Oznámení o vypnutí elektřiny - 1.6., 8.6. a 16. 6. 2015 7.5.2015 17.6.2015 

53

Nabídka pozemků k pronájmu v Petrovicích u Karviné a Prstné 7.5.2015 10.8.2015

52

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - Bekaert Petrovice s. r. o. 4.5.2015 21.5.2015

51

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadných předpisů k nahlednutí 30.4.2015 18.5.2015

50

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 30.4.2015 18.5.2015

49

Oznámení o uzavírkách silnic v době od 4. 5. do 11. 9. 2015 30.4.2015 18.5.2015

48

Oznámení o záměru uzavřít nájemní smlouvu formou licitace - 3. kolo 29.4.2015 28.5.2015

47

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného 22.4.2015 11.5.2015

46

Usnesení o odročení dražebního jednání - proti povinnému Antonínu Zymovi

22.4.2015 11.5.2015

45

Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci - pivnní Mikuláš a Jana Lukáčovi

22.4.2015 1.7.2015

44

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody dne 5. 5. 2015

22.4.2015 11.5.2015

43

Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

17.4.2015 26.6.2015

42

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 13. 4. 2015

15.4.2015 14.7.2015

41

Oznámení o použití přípravků nebezpečných pro včely

10.4.2015 17.6.2015

40

Výzva občanům obce Petrovice u Karviné v záplavovém území

- podklady pro zpracování povodňového plánu firmy

- podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

9.4.2015 2.6.2015

39

Veřejná vyhláška. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

7.4.2015 25.6.2015

38

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody - 14. 4. 2015 od 8,00 do 14,00 hodin v Dolních Marklovicích

7.4.2015 23.4.2015

37

Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

3.4.2015 15.4.2015

36

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979)

3.4.2015 22.4.2015

35

Doručování veřejnou vyhláškou. Oznámení o možnosti převzít písemnost - Magda Musilová (roč. 1979) - ustanovení opatrovníka 3.4.2015 22.4.2015

34

Oznámení - I. konání společného jednání o návrhu Změny č. 14 územního plánu obbce Karviná 31.3.2015 13.5.2015

33

Exekuční příkaz proti povinnému Petru Szeflerovi (ročník 1979) 30.3.2015 15.4.2015

32

Oznámení o licitaci bytu č. 4 v čp. 32 v Dolních Marklovicích - 2. kolo 30.3.2015

21.4.2015

31

Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad Praha oznamuje provádění zeměměřických prací v době od 13. dubna do 15. prosince 2015 26.3.2015 18.1.2016

30

Usnesení o nařízení dražebního roku - proti Antonínu Zygmovi 26.3.2015 23.4.2015

29

Doručení exekučního příkazu s doložkou právní moci - proti Petru Szeflerovioručení exekučního příkazu s doložkou právní moci - proti Petru Szeflerovi 26.3.2015 13.4.2015

28

Usnesení o nařízení exekuce k vymožení pohledávky - proti Markovi Chudému snesení o nařízení exekuce k vymožení pohledávky - proti Markovi Chudému  26.3.2015 13.4.2015

27

Oznámení o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 23.3.2015 4.5.2015

26

Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy 23.3.2015 8.4.2015

25

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 27. 3. 2015 v oblasti D. Marklovice - č.p. 42, 61, 209, 260, 313, 314, 315, 360

17.3.2015 2.4.2015

24

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 31. 3. 2015 v oblasti D. Marklovice - od školy č.p. 46 k č.p. 225 17.3.2015 2.4.2015

23

Obec oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 581 6.3.2015

23.3.2015

22

Oznámení záměru uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 v domě č. p. 32 formou licitace 6.3.2015 26.3.2015

21

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - manželé Bílkovi 2.3.2015 30.4.2015 

20

Životní podmínky 2015 - výběrové šetření v domácnostech 2.3.2015  18.5.2015

19

Obec Petrovice u Karviné zveřejňuje zprávu za rok 2014 o své činnosti dle zákona 106/1999 27.2.2015 22.3.2019

18

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 20. 3. 2015 26.2.2015

23.3.2015

17

Oznámení o provádění odečtů vodoměrů v obci 26.5.2015  4.5.2015 

16

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 26.2.2015 18.3.2015

15

Dražební vyhláška o provedení el. dražby proti povinnému Jaroslavu Tesařovi (roč. 1953)

26.2.2015 23.4.2015

14

Pozemkový fond - nabídka pozemků k pronájmu

26.2.2015 7.5.2015

13

Uznesenie. Okresný súd v Považskej Bystrici upovedomuje dedičku

26.2.2015 16.3.2015

12

Veřejná zakázka č. 2/2015 - Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné

17.2.2015 9.3.2015

11

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba proti povinnému Marku Chudému

13.2.2015 10.3.2015

10

30.1.2015 16.3.2015

9

26.1.2015 15.4.2015
8 20.1.2015 2.3.2015
7 16.1.2015 2.3.2015
6 15.1.2015 13.2.2015
5 15.1.2015 2.3.2015
4 13.1.2015 2.4.2015
3 9.1.2015 20.1.2015
2 7.1.2015 13.1.2015
1 Dodatečné informace k zadávacímu řízení - Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné 6.1.2015 13.1.2015
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili